Avtal

Oavsett om Du äger Din häst ensam eller ihop med andra kommer Du alltid behöva upprätta ett antal avtal kring den. Här finner Du övergripande vad som bör finnas med i de vanligast förekommande typerna av avtal.

Vill Du ha hjälp med att upprätta ett specifikt avtal för just Dina behov så skräddarsyr jag ett sådant åt Dig. Ett standardavtal just för Ditt behov kostar 2000 exkl moms. Vid en större eller mer omfattande affär: fråga mig för offert.

Köpeavtal
Du ska köpa häst eller sälja Din egna häst. Grattis! Köpeavtalet åsyftar att skapa trygghet för både köpare och säljare om något blir som ni inte tänkt er. Det är precis lika viktigt för köparen att klargöra vad den har att förvänta sig så denne kan reklamera hästen om hästen inte visar sig motsvara dennes förväntningar som det är för säljaren att klargöra vad den vet och inte för att slippa problem i onödan. Att en häst inte alltid motsvarar en köpares förväntningar är ju en sak- men ett tydligt köpeavtal omöjliggör hel enkelt massor av onödigt tjafs.

Vad ett köpeavtal bör innehålla:

 • Vilken häst som avses
 • Pris
 • När risken övergår
 • När och hur köpeskilling skall erläggas
 • Syftet med köpet (tävlingshäst/avelshäst/sällskapshäst etc)
 • Eventuellt gjorda veterinärundersökningar
 • Vad säljaren i övrigt känner till om hästens skick
 • Säljarens garantier om att den är ensam och oinskränkt ägare till hästen samt att inga andra hinder för att genomföra köpet föreligger
 • Eventuella villkor
 • När avtalet anses godkänt och hur eventuella tvister skall avgöra

Leasingavtal
Att låna en häst eller exempelvis endast köpa tävlingsrätten i den är vanligt förekommande. Alla varianter där ägandet har en tidsbegränsning är en typ av leasing och ställer stora krav på att avtalet är tydligt. Någon ska ju här förfoga över någon annans egendom och det kan komma att uppstå en mängd problem med hästen. Därför är det av yttersta vikt att saker som krav på hur hästen ska omhändertas och vad den får användas till klargörs.

Vad ett leasingavtal bör innehålla:

 • Vilken häst som avses
 • Syftet med leasingen
 • När risken övergår
 • Leasingtagarens ersättning till ägaren (fast pris eller procent på kommande intäkter)
 • Avtalstid
 • Hur hästen återlämnas
 • Huruvida avtalet kan sägas upp i förtid
 • Ägarens eventuella krav på skötsel och omvårdnad
 • Eventuell köpoption
 • Hur kostnader och intäkter under leasingtiden skall fördelas
 • Vem av parterna tecknar och bekostar vilken typ av försäkring.
 • Eventuella övriga villkor
 • När avtalet anses godkänt och hur eventuella tvister skall avgöra

Träningsavtal
Du ska överlåta vård och träning av Din häst till annan. För att minimera risken för onödiga problem för både ägaren och tränaren bör ett antal saker klargöras på förhand.

 • Träningsavgift
 • Provision på insprungna pengar (och eventuell extra körsvensprovision)
 • Huruvida täcken, vaccinationer, avmaskningar, skoningar och övrig utrustning ingår eller tillkommer.
 • Transportkostnader
 • Utselningsavgifter och traktamenten
 • Vilka veterinära åtgärder/övriga åtgärder som medför en merkostnad äger tränaren rätt att vidta utan ägarens medgivande och inte
 • Uppsägningstid
 • Huruvida hästen är veterinärvårdsförsäkrad
 • Vem som för ägarens talan gentemot tränaren och övriga leverantörer

Därtill bör tränaren och ägaren diskutera ägarens rätt till inflytande över matchning, kuskval och eventuella önskemål om skötare samt hur hästägaren skall informeras om hästen och dennes träningsresultat.

Delägaravtal
Oavsett om Du ska äga häst ihop med människor Du redan känner eller inte bör ni klargöra ett antal saker på förhand.

 • Hur stor procent respektive delägare äger
 • Hur beslut fattas (hur röstar ni och vilka beslut fattas med enkel respektive kvalificerad majoritet)
 • Vad ska ni erlägga för avgifter och hur
 • Vem ska administrera uppkomna kostnader och intäkter
 • Vem ska sköta den löpande kontakten med hästens tränare och hur ska denne informera delägarna i sin tur samt vad erhåller denne för ersättning för detta
 • Hur och när kan respektive delägare avyttra sin andel

Företrädaravtal
Är man flera som äger häst ihop kan inte tränaren ha regelbunden kontakt med samtliga. Därtill skall tränaren agera efter majoritetsbeslut- enskilt tyckande och tänkande inom ägargruppen rör helt enkelt inte träningsavtalet utan är just delägarinternt. Härvid behöver en ägargrupp någon som för ägargruppens talan och som är tränarens kanal till hela ägargruppen. Den personens skyldigheter och befogenheter bör klargöras.

 • Vem eller vilka har uppdrag åt ägarna och vad har respektive person för uppdrag
 • Hur ska företrädaren informera delägarna
 • Vilka beslut delegeras till företrädaren (företrädaren bör av praktiska skäl ha mandat att, tillsammans med tränaren, exempelvis besluta om mindre veterinära ingrepp och äga rätt att påföra ägargruppen mindre kostnader, så som täcken åt hästen etc)
 • Företrädarens skyldigheter gentemot ägarna så som kontroll över hästens skick, fakturakontroller etc.
 • Hur företrädaren ska ersättas för sitt arbete
 • Huruvida företrädaren kan sägas upp och/eller säga upp sig själv
Bildresultat för avtal
%d